Konferencja „Zarządzanie karierą w biznesie”

Mamy przyjemność zaprosić Was na I Konferencję Naukową Studenckiego Biura Karier „Profil” pt.: „Zarządzanie karierą w biznesie”. Wydarzenie odbędzie się 5-6 czerwca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy Regulamin Konferencji.

Regulamin I Konferencji Naukowej SBK Profil

$ 1. Postanowienia ogólne

1.1.  Konferencja Naukowa „Zarządzenie karierą w biznesie”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 roku.

1.2.  Organizatorem Konferencji jest Studenckie Biuro Karier ,,Profil” działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

1.3.  Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

  1. Organizator: Studenckie Biuro Karier ,,Profil” (ul. Smugowa 10/12 p.315, 91-433 Łódź)
  2. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej i/lub w kanałach social media
    • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej i/lub w kanałach social media aktualnych informacji.
    • Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
    • Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.profil.uni.lodz.pl

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

2.2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail

2.3. Uczestnictwo bierne oznacza wyłącznie chęć wzięcia udziału w prelekcjach, warsztatach jako słuchacz. Uczestnictwo czynne oznacza chęć przedstawienia swojego warsztatu lub wykładu na forum.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

3.1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.

3.2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

§ 4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4.2. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

4.3. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji

4.4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów.

4.5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

4.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.

5.2. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia

5.3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt. 3.2. Regulaminu,  W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

5.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 roku.